งานกิจกรรม

No Events on The List at This Time

กิจกรรมที่จะถึง

No Events on The List at This Time

วีดีโอเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงการรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท เช่น การขอรับการส่งเสริม
การลงทุน การขอใบอนุญาตโรงงาน การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
การอนุมัติอนุญาตในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล
การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การขอมีเลขประจำตัวภาษีอากร การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

นักลงทุน

หน่วยงานต่างๆ

Translate »

Enter your keyword