อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเชียงแสน

วิสัยทัศน์อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งแผนที่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ โดยมีแม่น้ำรวกเป็นเส้นกั้นพรมแดน และ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็น เส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับอำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ๗๐ หมู่บ้านแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน

อาชีพหลัก

อาชีพหลักของประชาชนอำเภอเชียงแสน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ สับปะรด ยางพารา ฯลฯ รองลงมา คือ อาชีพพาณิชยกรรม และอาชีพบริการ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และการค้าชายแดน
รายได้ ประชากรอำเภอเชียงแสนมีรายได้เฉลี่ย ต่อครอบครัวต่อปี 8,200 บาท

ทรัพยากรทางน้ำ

มีแม่น้ำสายหลัก 4 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำกก แม่น้ำคำ แม่น้ำรวก

ด้านการประกอบอาชีพ

อาชีพหลักของประชาชนอำเภอเชียงแสน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ สับปะรด ยางพารา ฯลฯ รองลงมา คือ อาชีพพาณิชยกรรม และอาชีพบริการ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และการค้าชายแดน

ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเชียงแสน

ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ศูนย์แสดงสินค้าและวัฒนธรรม
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและสินค้า
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การพัฒนาฝีมือแรงงานและวิชาชีพชั้นสูง

จุดผ่านแดน

ถาวร 2 แห่ง (สามเหลี่ยมทองคำ/เชียงแสน)
ผ่อนปรนการค้า 1 แห่ง (สวนดอก)

ท่าเรือ

พาณิชย์ 2 แห่ง (ห้าเชียง/สบกก)
ท่องเที่ยว 13 แห่ง

ที่พัก

34 แห่ง(ข้อมูลยังไม่ชัดเจน)

ร้านอาหาร

84 แห่ง(ข้อมูลยังไม่ชัดเจน)

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

วัดจอมกิตติ
วัดป่าสัก
วัดเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุผาเงา
สามเหลี่ยมทองคำ
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
ทะเลสาบเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พระธาตุดอยปูเข้า
พระพุทธนวล้านตื้อ

Translate »

Enter your keyword