ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน

S__1122340
นายประสงค์ หล้าอ่อน

นายอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

13428444_278429395844162_2024477265347978395_n
นายสุกิตติ์ แก้วแกมจันทร์

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

งานการเงินและบัญชี
พี่วี2
นางสาววีระยา คำรินทร์

เสมียนตราอำเภอ

งานทะเบียนและบัตร
ปลัดอภิชาติ2
นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

งานปกครอง
ปลัดนิโลบล2
นางสาวนิโลบล บุญนิตย์

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

งานสำนักงาน
ปลัดปราณพัฒน์2
นายปราณพัฒน์ หาญชัย

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

งานความมั่นคง
ปลัดสันติ2
นายสันติ อินทนิล

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ศูนย์ดำรงธรรม
ปลัดปราณพัฒน์2
นายปราณพัฒน์ หาญชัย

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ปลัดสุวรรณณี
นางสาวสุวรรณณี มั่งมี

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ปลัดวิษณุพงศ์2
นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง

ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

พี่นวล
นางสาวนวลจันทร์ ทายะนา

พนักงานราชการอำเภอ

ว่าง
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ

พนักงานราชการอำเภอ

พี่นุ1
นายอนุพงษ์ วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

พี่ติน
นายรชฎ วิริยา

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

เค
อส.เกรียงไกร ใจสบาย

อส.อำเภอเชียงแสน

เม่า2
นางสาวอรรัตน์ ปาลี

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

พี่นุ้ย
นางสาวกนกวรรณ วันตานาม

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

ว่าง
นางสาวเยาวเรศ เอกสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

นริศา
นางสาวนิศรา ราชคม

พนักงานราชการอำเภอ

เสาวลักษณ์4
นางสาวเสาวลักษณ์ มูลงาม

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

อส.ประจำ บก.
อส.ประกิจ ขยัน

อส.ประจำ บก.

ว่าง
นางกรุณา ศรีธนาพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

นายศราวุธ
นายศราวุธ เสียงใส

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

ฟลุ๊ค
นางสาวอธิฐาน ศรีกัลป์ยาณบุตร

ลูกจ้างโครงการฯ ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ

พนิดา
อส. พนิดา ใจสบาย

สมาชิก อส.อำเภอเชียงแสน

ว่าง
นางสาวชัชฎาภรณ์ พานิชย์

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลูกจ้างโครงการฯ)

ต้อม
อส.ชัยวัฒน์ ไชยนาค

สมาชิก อส.อำเภอเชียงแสน

ราชการส่วนภูมิภาค

พัฒนาการอำเภอ
นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

พัฒนาการอำเภอเชียงแสน

ท้องถิ่นอำเภอ
นายณัฐรัฐ บำรุงศรี

ท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน

สารธาณสุขอำเภอ
ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ สุภาอิน

สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน

ว่าง
นายสุนทร วันดี

เกษตรอำเภอเชียงแสน

ว่าง
นายพิเชษฐ์ ผิวดี

ประมงอำเภอเชียงแสน

ว่าง
พันตรีนิรุธ ณ ลำปาง

สัสดีอำเภอเชียงแสน

นายบรรหาร ราชคม
นายบรรหาร ราชคม

เจ้าหน้าท่ีกีฬาอำเภอเชียงแสน

นายนิคม ดอกสลิด
นายนิคม ดอกสลิด

ปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน

Translate »

Enter your keyword