อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน

นายปกรณ์
นายปกรณ์ สุริวรรณ

นายอำเภอเชียงแสน

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

07 นายกฤษฎา
นายกฤษฎา ชัยยา

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

งานการเงินและบัญชี
03 นางสาวกาญจนีย์
นางสาวกาญจนีย์ ช่างปั้น

เสมียนตราอำเภอ

งานทะเบียนและบัตร
01 นายศิริวุฒิ
นายศิริวุฒิ สงวนศักดิ์

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

งานปกครอง
ปลัดปราณพัฒน์2
นายปราณพัฒน์ หาญชัย

ปลัดอำเภองานปกครอง

งานสำนักงาน
06 นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์ สีวันชัย

ปลัดอำเภอสำนักงาน

งานความมั่นคง
04 วิศิษฐ์
นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ศูนย์ดำรงธรรม
05 อุดม
นายอุดม จันกิติ

ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม

ปลัดสุวรรณณี
นางสาวสุวรรณณี มั่งมี

ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร

พี่นวล
นางสาวนวลจันทร์ ทายะนา

พนักงานราชการอำเภอ

เค
อส.เกรียงไกร ใจสบาย

อส.อำเภอเชียงแสน

เม่า2
นางสาวอรรัตน์ ปาลี

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ต้อม
อส.ชัยวัฒน์ ไชยนาค

สมาชิก อส.อำเภอเชียงแสน

นายศราวุธ
นายศราวุธ เสียงใส

เจ้าหน้าที่ปกครอง

พี่นุ้ย
นางสาวกนกวรรณ วันตานาม

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ว่าง
นางสาวเยาวเรศ เอกสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ว่าง
นายวุฒิชัย เทพอินไชย

เจ้าหน้าที่ปกครอง

พนิดา
อส. พนิดา ใจสบาย

สมาชิก อส.อำเภอเชียงแสน

ว่าง
นางกรุณา ศรีธนาพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ฟลุ๊ค
นางสาวอธิฐาน ศรีกัลป์ยาณบุตร

ลูกจ้างโครงการฯ ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ

ว่าง
นางสาวชัชฎาภรณ์ พานิชย์

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ราชการส่วนภูมิภาค

พัฒนาการอำเภอ
นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

พัฒนาการอำเภอเชียงแสน

ท้องถิ่นอำเภอ
นายณัฐรัฐ บำรุงศรี

ท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน

สารธาณสุขอำเภอ
ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ สุภาอิน

สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน

ว่าง
นายสุนทร วันดี

เกษตรอำเภอเชียงแสน

ว่าง
นายพิเชษฐ์ ผิวดี

ประมงอำเภอเชียงแสน

ว่าง
พันตรีนิรุธ ณ ลำปาง

สัสดีอำเภอเชียงแสน

นายบรรหาร ราชคม
นายบรรหาร ราชคม

เจ้าหน้าท่ีกีฬาอำเภอเชียงแสน

นายนิคม ดอกสลิด
นายนิคม ดอกสลิด

ปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน

Translate »

Enter your keyword