บริการประชาชน

1.1 ฝ่ายบริหารงานปกครอง

1.2 ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง

1.3 ฝ่ายการเงินและ

3.1 ฝ่ายรักษาความสงบ

3.2 ฝ่ายรักษาความมั่นคง

3.3 ฝ่ายการสื่อสาร

3.4 ฝ่ายกิจการชายแดน

4.1 ฝ่ายดำรงธรรม

4.2 ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

5.1 งานบริหารทั่วไป

5.2 ฝ่ายกิจการพิเศษ

5.3 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

Translate »

Enter your keyword