อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

บริการประชาชน

1.1 ฝ่ายบริหารงานปกครอง

1.2 ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง

1.3 ฝ่ายการเงินและ

3.1 ฝ่ายรักษาความสงบ

3.2 ฝ่ายรักษาความมั่นคง

3.3 ฝ่ายการสื่อสาร

3.4 ฝ่ายกิจการชายแดน

4.1 ฝ่ายดำรงธรรม

4.2 ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

5.1 งานบริหารทั่วไป

5.2 ฝ่ายกิจการพิเศษ

5.3 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

Translate »

Enter your keyword