ประกาศคำสั่ง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปี 2563

การประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงราย

Translate »

Enter your keyword