เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

อำเภอเชียงแสน ( Porting City)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

โอกาสทางธุรกิจ และ คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อุตสาหกรรมเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครืองนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครืองนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
การผลิตเครื่องมือแพทย์
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
การผลิตพลาสติก
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
การผลิตยา
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
กิจการโลจิสติกส์
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
Slide 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายหลัก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์และบทบาทการพัฒนา

ประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยง สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุขเชียงแสน

ศักยภาพ

 • จุดศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กระจายสินค้าทั้งทางบกและทางแม่น้ำโขง
 • แหล่งอารยธรรม “เมืองโบราณเชียงแสน”
 • ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
 • เชื่อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สามเหลี่ยมคำ)

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวคู่กับการอนุรักษ์เมืองเก่า เมืองโบราณ
 • ตำบลบ้านแซว การขนส่งททางน้ำ
 • ตำบลเวียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ตำบลอื่นๆ พื้นที่เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสร้างงานและยกระดับรายได้
 • การเพิ่มจำนวนการจ้างงาน
 • การยกระดับรายได้
 • การลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
 • เพิ่มโอกาสการทำงานในพื้นที่ลดการย้ายถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 • การเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 • การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและธุรกิจเกษตรครบวงจร
 • การเชื่อมโยงกับตลาดในต่างประเทศและอนุภาค
 • ความพร้อมของแหล่งวัตถุดิบจากภาคการเกษตร
 • การพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของภาคการผลิต
 • การสนับสนุนการลงทุน
บริการโลจิสติกส์
 • การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
 • การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
 • การสนับสนุนกิจการโลจิสติกส์
ศูนย์กลางด้านการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
 • ศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานและวิชาชีพขั้นสูง
 • ศูนย์การอบรมและสัมมนา
 • พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้
ศูนย์กลางด้านการแพทย์
 • ศูนย์กลางด้านการบริการด้านการแพทย์
 • ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขและธุรกิจโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่ชาวเชียงแสนจะได้รับ

 • เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
 • การพัฒนาด้านการศึกษา
 • การขยายตัวของเมือง
 • การพัฒนาการค้า-ขนส่งในพื้นที่
 • การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคชั้นนำ
 • ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • การแปรรูปสินค้าเกษตรที่มาจากชุมชนในพื้นที่

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 • ประชาชนต่างถิ่นเพิ่มขึ้น
 • การกำจัดขยะ/ของเสีย
 • มลภาวะ
 • ความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต
 • ปัญหาด้านการจราจร

ด้านการป้องกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • การควบคุมและแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • การป้องกันปัญหายาเสพติดและการลักลอบข้ามแดน
 • การควบคุมและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

การเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจ้างงาน
 • ไร้ฝีมือ
 • มีฝีมือ
 • ช่าง,ล่าม
ที่อยู่อาศัย
 • บ้านเช่า
 • หอพัก,คอนโดมิเนียม
 • โรงแรม
อาหาร
 • ร้านอาหารทั่วไป
 • ร้านแผงลอย,รถเข็น
 • วัตถุดิบ
ราคาผลผลิตการเกษตร
 • เพื่อเป็นอาหาร,ของฝาก
 • เพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานแปรรูป
สถานศึกษา,สถานฝึกอบรม
 • เน้นวิชาชีพ,ปวช,ปวส,บัญชี,วิศวกรรม,การเกษตรสมัยใหม่
 • ภาษาอังกฤษ,จีน,พม่า
 • ขยัน อดทน
 • Service Mind เจ้าบ้านที่ดี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจ อำเภอเชียงแสน

 • ทต.เวียงเชียงแสน
 • ทต.เวียง
 • ทต.โยนก
 • ทต.แม่เงิน
 • ทต.บ้านแซว
 • อบต.ป่าสัก
 • อบต.ศรีดอนมูล
 • สรรพกรพื้นที่เชียงแสน
 • ประปาส่วนภูมิภาค(สาขาย่อยอำเภอเชียงแสน)
 • ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสน
 • ศุลกากรอำเภอเชียงแสน
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงแสน
 • ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน
 • สรรพสามิต (แม่สาย)
Translate »

Enter your keyword