ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. จนท.ศูนย์ OSS ทั้ง 4 ศูนย์และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย (กรอ.จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Enter your keyword