การประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงราย

การประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต

Related Posts

Enter your keyword