กิจกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชุมและการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.อำเภอเชียงแสน)

ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 อำเภอเชียงแสนจัดกิจกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชุมและการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.อำเภอเชียงแสน) จำนวน 60 คน โดยมีประเด็นการศึกษาดูงานในเรื่องการเตรียมพร้อมของเมืองเพื่อเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย, ศึกษาการจัดการมาตรฐานสวนทุเรียนน้ำแร่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าในเมืองเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก

Related Posts

Translate »

Enter your keyword