Blog

เที่ยวเชียงแสนเมืองเก่ามีชีวิต

เชียงแสน เมืองเก่าที่มีชีวิต (Chiang Sean the ancient city) เป็นวารสารท่องเที่ยว จัดทำโดยที่ว่าการ
ปกครองอำเภอเชียงแสน เป็นหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการคิวอาร์โค้ดเชียงแสน แชะเดียวรู้
ทั่วทิศ ทั่วอำเภอ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับพื้นที่ ส่งเสริม สร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักอำเภอเชียงแสน ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในไทยและต่างชาติ
การท่องเที่ยวเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้มาเยือนได้มาสัมผัสเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ใครมา
เยือนมักจะหลงใหลไปกับเมืองเก่าที่มีชีวิต

QR-code-chiangsaen-2020-วารสารการท่องเที่ยวเชียงแสน

https://www.facebook.com/amphoechiangsaen

Related Posts

Translate »

Enter your keyword