กิจกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชุมและการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.อำเภอเชียงแสน)

กิจกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชุมและการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.อำเภอเชียงแสน)

ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 อำเภอเชียงแสนจัดกิจกรรม สนับส […]

Read More
Translate »

Enter your keyword